+

اساتید موسسه

آموزشگاه موسیقی باریتون     اساتید

آزاده سوقیان

--

احسان رضایی

--

احسان سالاری

--

افشین قاسمیان

--

المیرا نگهداری

--

امیر ارسلان نجفی

--

پرهام لردی فرد

--

حامد باستانی نژاد

--

حسین میری

--

خانم گلریز خاتمی

--

دیپلم مهارتی

--

سعید اسدی

--

سعید حسنی

--

سهند شکرزاده

--

سینا مصباحی

--

شاهین اشرف زاده

--

شرمین اسلامی فر

--

شهرزاد علی پور

--

صمد عبدی

--

صمصام شامحمدی

--

علی تولایی شیراز

--

علی رضا قربانی نژاد

--

علی مرادی

--

علی یزدانی

--

ماریو تقدسی

--

محسن عظیمی

--

محمد صارمیان

--

محمد محسن آهنگیان

--

محمد مهاجر

--

محمدرضا زارع

--

مرجان شیرازی

--

مژگان شیرازی

--

مسیح مصلایی

--

مهدی جابری

--

مهدی نادری

--

مهران دیلمی

--

مهران شیرازی

--

مهران محبی

--

مهرداد مکارمی

--

نیما قاسمی فرد

--

وحید ایرانبان

--

وحید نیساری

--

کاوه رحمانی

--

کریم ده بزرگی

--

دوره های تحت تدریس : آزاده سوقیان
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز کلاسیک
تئوری و سلفژ

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان رضایی
نام دورهمشاهده جزئیات
فلوت کلیدی

خروج

دوره های تحت تدریس : احسان سالاری
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ
سلفژ کودکان
آواز گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : افشین قاسمیان
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
پیانو
پیانو عمومی مهر 94
پیانو عمومی بهمن 94
پیانو مهر 95

خروج

دوره های تحت تدریس : المیرا نگهداری
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ

خروج

دوره های تحت تدریس : امیر ارسلان نجفی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : پرهام لردی فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ
گروهی گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : حامد باستانی نژاد
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : حسین میری
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : خانم گلریز خاتمی
نام دورهمشاهده جزئیات
میوز ماسل

خروج

دوره های تحت تدریس : دیپلم مهارتی
نام دورهمشاهده جزئیات
مهارتی موسیقی
دیپلم موسیقی مهر 95

خروج

دوره های تحت تدریس : سعید اسدی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : سعید حسنی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : سهند شکرزاده
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار
تاریخ و سازشناسی گروهی
هارمونی
هارمونی

خروج

دوره های تحت تدریس : سینا مصباحی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : شاهین اشرف زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
فلوت (ارف)

خروج

دوره های تحت تدریس : شرمین اسلامی فر
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج

دوره های تحت تدریس : شهرزاد علی پور
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : صمد عبدی
نام دورهمشاهده جزئیات
مهارتی موسیقی سلفژ مهر 94
قانون، سنتور، تئوری، سلفژ
تئوری و سلفژ گروهی
هارمونی بهمن 94

خروج

دوره های تحت تدریس : صمصام شامحمدی
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : علی تولایی شیراز
نام دورهمشاهده جزئیات
دف/تنبور

خروج

دوره های تحت تدریس : علی رضا قربانی نژاد
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : علی مرادی
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج

دوره های تحت تدریس : علی یزدانی
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : ماریو تقدسی
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز پاپ
آواز گروهی

خروج

دوره های تحت تدریس : محسن عظیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد صارمیان
نام دورهمشاهده جزئیات
کمانچه

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد محسن آهنگیان
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار
دیپلم موسیقی مهر 95

خروج

دوره های تحت تدریس : محمد مهاجر
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری و سلفژ
هارمونی
تئوری عمومی بهمن 94
هارمونی مهر 94
تئوری موسیقی مهر 95

خروج

دوره های تحت تدریس : محمدرضا زارع
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج

دوره های تحت تدریس : مرجان شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : مژگان شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سه تار
گروهی تئوري
گروه نوازی تار و سه تار

خروج

دوره های تحت تدریس : مسیح مصلایی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی جابری
نام دورهمشاهده جزئیات
صداسازی و آواز پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی نادری
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران دیلمی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران شیرازی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور
دیپلم موسیقی بهمن 94

خروج

دوره های تحت تدریس : مهران محبی
نام دورهمشاهده جزئیات
تمبک

خروج

دوره های تحت تدریس : مهرداد مکارمی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن
تمرین ارکستر

خروج

دوره های تحت تدریس : نیما قاسمی فرد
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید ایرانبان
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار
گروه نوازی تار و سه تار
گروه نوازی تار و سه تار*

خروج

دوره های تحت تدریس : وحید نیساری
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار پاپ

خروج

دوره های تحت تدریس : کاوه رحمانی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار کلاسیک

خروج

دوره های تحت تدریس : کریم ده بزرگی
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف کودکان
پداگژی
پداگوژی موسیقی کودک

خروج

بیوگرافی : آزاده سوقیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان رضایی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : احسان سالاری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : افشین قاسمیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : المیرا نگهداری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : امیر ارسلان نجفی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : پرهام لردی فرد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : حامد باستانی نژاد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : حسین میری
زبان نگار

سیبسیبسیxب

خروج

بیوگرافی : خانم گلریز خاتمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : دیپلم مهارتی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سعید اسدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سعید حسنی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سهند شکرزاده
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : سینا مصباحی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شاهین اشرف زاده
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شرمین اسلامی فر
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : شهرزاد علی پور
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : صمد عبدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : صمصام شامحمدی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی تولایی شیراز
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی رضا قربانی نژاد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی مرادی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : علی یزدانی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : ماریو تقدسی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محسن عظیمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد صارمیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد محسن آهنگیان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : محمد مهاجر
زبان نگار

سیبصثقصثبزسیربلدلتئاتنغننغعنتفتفغ

خروج

بیوگرافی : محمدرضا زارع
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مرجان شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مژگان شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مسیح مصلایی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهدی جابری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهدی نادری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهران دیلمی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهران شیرازی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : مهران محبی
زبان نگار

sdfds

خروج

بیوگرافی : مهرداد مکارمی
زبان نگار

asdasdafasd

asd

asd

asd

 

خروج

بیوگرافی : نیما قاسمی فرد
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : وحید ایرانبان
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : وحید نیساری
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کاوه رحمانی
زبان نگار

خروج

بیوگرافی : کریم ده بزرگی
زبان نگار

خروج